ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

کمیسیون پژوهش

کمیسیون پژوهش
تعریف کمیسیون پژوهش این کمیسیون به منظور عمق بخشی به کلیه فعالیتهای انجمن و بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا تشکیل شده و وجهه علمی انجمن در داخل و خارج کشور را تقویت خواهد نمود. شرح وظایف پاسخگویی به نیازهای‌پژوهشی انجمنبرگزاری همایشهای علمی و نشستهای تخصصی در سطح داخلی و ملی برگزاری همایشهای علمی ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون پژوهش این کمیسیون به منظور عمق بخشی به کلیه فعالیتهای انجمن و بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا تشکیل ...ادامه مطلب...