ورود به پنل

باشگاه کودک و رسانه

در انجمن جهت رسیدن به اهداف مندرج در اساسنامه تلاش میشود و اعضای متخصص با مسئولیت پذیری خود سعی در صیانت از حقوق کودکان در عرصه رسانه دارند و میدانند انجمن برای رسیدن به منافع شخصی و یا مشغول شدن در پروژه های مختلف نیست اگرچه ممکن است به واسطه ارتباطی که بین اعضا وجود دارد این کار انجام شود.

ورود