ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > نقش تلویزیون در فرآیند فرهنگ پذیری کودکان

نقش تلویزیون در فرآیند فرهنگ پذیری کودکان

نقش تلویزیون در فرآیند فرهنگ پذیری کودکان

عنوان: نقش تلویزیون در فرآیند فرهنگ پذیری کودکان؛ مطالعه ی موردی: شبکه پویا
دانشجو : محمود فلاح پرویزی
استاد راهنما: دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی
استاد مشاور: دکتر فاطمه براتلو
استاد داور : دکتر عطاءالله ابطح
دانشگاه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) دانشکده مدیریت و اقتصاد گروه مدیریت امور فرهنگی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت امور فرهنگی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۸

چکیده :

رسانه های جمعی نقش بسزا و بسیار مهمّی در ارائه الگو و فرهنگسازی در جامعه برعهده دارند و امروزه تصوّر خانهای که در آن تلویزیون وجود نداشته باشد، بسیار دور از ذهن است .تلویزیون یکی از پدیدههای مهم ارتباطی قرن اخیر است که با ارائه و تغییر و تحول در باورها، ارزشها، اخلاق، رفتار و سبک زندگی افراد جامعه به ویژه کودکان، به مثابه الگوهای جدیدی عمل میکند که در بسیاری از مواقع، پیشتر و بیشتر سازنده فرهنگ است و یا فرهنگ را دستخوش ، از الگوهای قدیمی و سنّتی مثل خانواده، مدرسه و دوستان تغییر قرار میدهد .بنابراین نباید و نمیتوان نقش تلویزیون را در اجتماعی شدن و فرهنگپذیری کودکان نادیده گرفت؛ به ویژه آنکه این نقش، روزبهروز بیشتر میشود. امروزه در بسیاری از مواقع، این تلویزیون است که اولویتهای ذهنی و رفتاری افراد جامعه را مشخص میکند. با توجه به نقش مؤثر تلویزیون در تغییر و تحول فرهنگی جامعه به ویژه در کودکان، هدف این است. به » مطالعه ی موردی شبکه پویا «با » نقش تلویزیون در فرآیند فرهنگ پذیری کودکان «تحقیق، بررسی ویژه آنکه، فرهنگ پذیری در کودکان یکسویه است .در واقع کودک از بدو تولد به یادگیری رفتار و گفتار دیگران مشغول است و به نوعی با آموختن باورها، ارزشها، آداب و رسوم و… خود را با زندگی اجتماعی هماهنگ میکند. محقق برای رسیدن به اهداف پژوهش، علاوه بر تحقیق کتابخانه ای، به تحقیق میدانی و توزیع پرسشنامه نفری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، نقش ۳۸۴ در جامعه آماری پرداخته و با بررسی حجم نمونه شبکه پویا در فرآیند فرهنگپذیری کودکان را بررسی کرده است. شبکه پویا در فرهنگ پذیری کودکان (مواردی مثل تغذیه، « بر اساس نتایج تحقیق میتوان با اطمینان گفت خواب و استراحت، حجاب و پوشش، علاقه به والدین و خانواده، آشنایی و علاقه به خطّ و زبان فارسی، علاقه مندی به خواندن نماز و قرآن و…) نقش مؤثری دارد .میزان تأثیر در هر یک از این موارد متفاوت بوده که به تفصیل بیان شده است.

برچسب ها : ، ،

پیغام شما