ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛ با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان

تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛ با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان

تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛ با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان

عنوان: تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳
دانشجو : محمدحسین بخشی زاده مقدم
استاد راهنما: دکتر ناصر باهنر
استاد مشاور: دکتر علیرضا رحیمی
دانشگاه : امام صادق(ع) / دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات گرایش مطالعات سیاستگذاری
تاریخ دفاع : شهریور ۱۳۹۴

چکیده :

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺼﯿﺮت در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻦ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺼﯿﺮت ﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ و آرﻣﺎن ﻫﺎی آن ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺼﯿﺮت ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺎﺳﺦ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

برچسب ها : ، ،

پیغام شما