ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران

بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران

بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران

عنوان : بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان شهر تهران

دانشجو : زهرا انصاری جابر

استاد راهنما: دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

استاد مشاور: دکتر الهه حجازی

دانشگاه : تهران،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مقطع : کارشناسی ارشد

رشته : روانشناسی تربیتی

تاریخ دفاع : بهمن۹۴

چکیده:

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه خود تنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی است.برای این منظور با روش نمونه گیری چند مرحله ای ۳۸۰ نفر از دانش اموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند،آنان پرسشنامه خود تنظیمی هیجان گارنفسکیCERQ)2002,مقیاس هوش اجتماعی سیلورا،ومقیاس اهداف اجتماعی ونتزل را تکمیل کردند.برای تحلیل داده ها از ظریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.نتایج نشان داد که اهداف اجتماعی و هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجان سازگار رابطه مثبت و معنی دار دارند.رابطه بین خودتنظیمی هیجان ناسازگار با اهداف اجتماعی رابطه منفی و معنا دار است.هوش اجتماعی با تنظیم هیجان سازگار رابطه مثبت و با تنظیم هیجان ناسازگار رابطه متفی دارد.نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از میان مولفه های خودتنظیمی هیجان و مولفه های هوش اجتماعی،راهبردهای تنظیم هیجان سازگار و آگاهی اجتماعی به ترتیب بهترین پیش بینی های اهداف اجتماعی هستند.در مجموع ،یافته ها بیانگر آن است،دانش آموزانی که خود تنظیمی هیجان و هوش اجتماعی بالایی دارند،مهارت های برقراری ارتباط و روابط اجتماعی خوبی دارند و از اهداف اجتماعی مشخصی پیروی می کنند.

کلید واژه ها: خودتنظیمی هیجان ،هوش اجتماعی،اهداف اجتماعی

برچسب ها : ، ، ، ، ،

پیغام شما