ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > نقش برنامه‌های تلویزیون بر روی هوش کودکان تهرانی 

نقش برنامه‌های تلویزیون بر روی هوش کودکان تهرانی 

نقش برنامه‌های تلویزیون بر روی هوش کودکان تهرانی 
  • عنوان: نقش برنامه‌های تلویزیون بر روی هوش کودکان تهرانی
  • دانشجو: معصومه صبوری
  • استاد راهنما: دکتر سید علی رحمانزاده
  • دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران شرق
  • مقطع: کارشناسی ارشد
  • رشته: علوم ارتباطات اجتماعی گرایش ارتباطات
  • تاریخ دفاع: ۱۳۹۴

چکیده:

این تحقیق در راستای شناخت نقش برنامه‌های کودک تلویزیون بر روی هوش کودکان تهرانی از نگاه کارشناسان رسانه ملی انجام شده است و روش تحقیق به کار گرفته‌شده در این پژوهش از نوع میدانی بوده و این تحقیق ازنظر شیوه اجرا از نوع همبستگی و ازنظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد.
جامعه آماری این پژوهش کارشناسان رسانه ملی هست که حدود ۷۵۰ نفر هستند. پس از تعیین محیط پژوهش، با توجه به پراکندگی جامعه آماری موردنظر در تحقیق، از جامعه آماری مذکور تعداد ۲۵۰ نفر با توجه به ضوابط نمونه‌گیری (بر اساس شیوه نمونه‌گیری مندرج در جدول مورگان) به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب‌شده است. که با احتمال ۱۵ درصد احتمال نقص و اشکال پرسشنامه‌ها تعداد ۳۰۰ پرسشنامه توزیع شد است. پرسش‌نامه مورداستفاده در این پژوهش بی‌نام و از نوع سؤالات بسته و بر اساس مقیاس لیکرت می‌باشد. در مورد هر یک از این گزینه‌ها پاسخگو آزاده بوده که با استفاده از دیدگاه خویش یکی از این ۵ گزینه را که با نگرش وی همخوانی بیشتری دارد را انتخاب و علامت‌گذاری کند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش شامل ۴۳ گویه می‌باشد که ۲۰ گویه مربوط به سنجش هوش فرهنگی و ۲۳ گویه مربوط به سنجش هوش هیجانی بر اساس طیف نگرش سنجی طرح‌ریزی‌شده است. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ موردسنجش قرارگرفته است و تأیید شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر زمینه‌ای و متغیرهای اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداول ارائه‌شده و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها و آزمون بارتلت جهت تعیین کفایت نمونه و آزمون رگرسیون خطی، آزمون دوربین-واتسون، ضریب تعیین، آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون، آزمون معنی‌دار برای معادله رگرسیون و آزمون معنی‌دار بودن ضرایب برای تست فرضیه‌ها استفاده‌شده است.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها می‌توان گفت از نگاه کارشناسان رسانه ملی بین برنامه‌های کودک تلویزیون و هوش فرهنگی کودکان تهرانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب فی (۰/۵۴۳) می‌توان گفت شدت وابستگی برنامه‌های کودک تلویزیون و هوش فرهنگی کودکان تهرانی در حد متوسط است. ضمناً از نگاه کارشناسان رسانه ملی بین برنامه کودک و هوش هیجانی کودکان تهرانی نیز رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب فی (۰/۶۵۷) می‌توان گفت شدت وابستگی برنامه‌های کودک تلویزیون و هوش هیجانی کودکان تهرانی در حد زیاد است.

برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما