ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > بررسی رابطه‌ی تماشای آگهی‌های آموزشی تلویزیونی در زمینه مصرف صحیح برق

بررسی رابطه‌ی تماشای آگهی‌های آموزشی تلویزیونی در زمینه مصرف صحیح برق

بررسی رابطه‌ی تماشای آگهی‌های آموزشی تلویزیونی در زمینه مصرف صحیح برق
  • عنوان: بررسی رابطه‌ی تماشای آگهی‌های آموزشی تلویزیونی در زمینه مصرف صحیح برق با أخذ رفتارهای منجر به کاهش مصرف برق در دانش آموزان دبستانی شهر آبادان
  • دانشجو: نسرین رحمانی
  • استاد راهنما: دکتر محمد کمالی
  • دانشگاه: دانشگاه صدا و سیما
  • مقطع: کارشناسی ارشد
  • رشته: تبلیغات بازرگانی
  • تاریخ دفاع: مهرماه ١٣٩١

چکیده:

بی‌تردید کودکان به‌عنوان نسل آینده‌ساز و کسانی که جامعه فردا را هدایت می‌کنند سرمایه ارزشمندی هستند که یکی از مهم‌ترین ارکان هر نظامی به‌حساب می‌آیند. توجه صحیح به تربیت، آموزش و آگاه‌سازی کودکان به‌مثابه ارزشمندترین ثروت در جوامع، بخش مهمی از فرآیند فعالیت آموزشی و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان را در خصوص راهکارهای کاهش مصرف انرژی، در برمی‌گیرد.
هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی تماشای آگهی‌های آموزشی تلویزیونی درزمینه مصرف صحیح برق با اخذ رفتارهای منجر به کاهش مصرف برق در دانش آموزان دبستانی شهر آبادان می‌باشد. داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته ۲۵ سؤالی و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای۲ گروه از دانش آموزان دبستانی شهر آبادان به دست آمد. یکی از ۲ گروه موردمطالعه به‌عنوان جمعیت شاهد در نظر گرفته شدند و یک گروه آگهی‌های آموزشی در زمینه مصرف صحیح برق را دیدند. ازآنجاکه آگهی‌های موردنظر باید برای اولین بار به چشم دانش آموزان هدف می‌آمد بنابراین ۲ آگهی توسط محقق ساخته و برای گروه هدف نمایش داده شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار spss و آزمون تی تست زوجی و مستقل موردبررسی قرار گرفتند و درنهایت، نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که دیدن آگهی‌های آموزشی، دانش، نگرش و عملکرد کودکان دبستانی شهر آبادان را در خصوص مصرف صحیح برق افزایش می‌دهد و باعث اخذ رفتارهای منجر به کاهش مصرف برق در دانش آموزان دبستانی می‌شود. در این پژوهش تأثیر مؤلفه‌های جمعیت‌شناسی (از قبیل پایه تحصیلی، جنس، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر و شغل مادر) بر دانش، نگرش و عملکرد کودکان دبستانی شهر آبادان در خصوص مصرف صحیح برق سنجیده شد و درنهایت این نتیجه به دست آمد که بین میزان اتخاذ رفتارهای منجر به کاهش مصرف برق با متغیرهای جمعیت‌شناسی، ارتباط وجود دارد.

 

 

برچسب ها : ، ، ، ،

پیغام شما