ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > تأثیر برنامه هاى شبکه پویا در کاهش پرخاشگرى کودکان

تأثیر برنامه هاى شبکه پویا در کاهش پرخاشگرى کودکان

تأثیر برنامه هاى شبکه پویا در کاهش پرخاشگرى کودکان
  • عنوان پایان نامه : تأثیر برنامه هاى شبکه پویا در کاهش پرخاشگرى کودکان از نگاه مربیان مهدکودک شهر تهران
  • دانشجو : معصومه صانعى
  • استاد راهنما : آقاى دکتر عبدالله سجادى جاغرق
  • دانشگاه : آزاد اسلامى واحد علوم تحقیقات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،گروه مدیریت امور فرهنگى
  • مقطع : کارشناسی ارشد
  • رشته : مدیریت امور فرهنگی
  • تاریخ دفاع : بهمن ٩۴

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر برنامه های شبکه پویا بر کاهش پرخاشگری کودکان انجام شده است. جامعه آماری شامل مربیان مهد کودک شهر تهران هستند که از میان آنها ۳۸۵ نفر که بیشتر از ۵ سال سابقه مربی گری دارند بطور هدفمند انتخاب و با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه اطلاعات را گردآوری کردیم. تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص نمود که از نگاه مربیان مهد کودک شهر تهران برنامه های شبکه پویا توانسته اند به عنوان یک عامل مهم پرخاشگری کودکان را کاهش دهند. همچنین در بین برنامه های این شبکه برنامه انیمیشن بیشترین تاثیر را بر روی کاهش پرخاشگری داشته است. در این تحقیق پرخاشگری کودکان در دو قالب خصمانه و وسیله ای سنجیده شده است. نتایج نشان داد که از نگاه مربیان مهد کودک تماشای برنامه های شبکه پویا هر دو بعد پرخاشگری را در بین کودکان کاهش داده است.

کلمات کلیدی: پرخاشگری، پرخاشگری کودکان، پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله ای، مربیان مهد کودک، شبکه پویا، شهر تهران

Abstract:

The purpose of this research is studying the effects of pooya channel programs on reducing aggression among children. Sampled universe includes play-school trainers in Tehran that among them by using of purposeful sampling we choose ٣٨۵ trainers with ۵ years background and for gathering data we use survey and questionnaire. Analyzing of results showed that play-school trainers believe pooya channel programs as an important factor decreaesed aggression among children as well as among programs of this channel, animation has the most effect on reducing aggression. In this research children aggreesion was regarded in two format: unfriendly and instrumental. Result showed that from trainers viewpoint watching prgrams of pooya channel has decreased both dimension of aggression among children. Key words: Aggression, children aggreesion, unfriendly Aggression, instrumental Aggression, kindergarten trainers, pooya channel, Tehran cityAbstract: The purpose of this research is studying the effects of pooya channel programs on reducing aggression among children. Sampled universe includes play-school trainers in Tehran that among them by using of purposeful sampling we choose ٣٨۵ trainers with ۵ years background and for gathering data we use survey and questionnaire. Analyzing of results showed that play-school trainers believe pooya channel programs as an important factor decreaesed aggression among children as well as among programs of this channel, animation has the most effect on reducing aggression. In this research children aggreesion was regarded in two format: unfriendly and instrumental. Result showed that from trainers viewpoint watching prgrams of pooya channel has decreased both dimension of aggression among children.

Key words: Aggression, children aggreesion, unfriendly Aggression, instrumental Aggression, kindergarten trainers, pooya channel, Tehran city

برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما

  1. مریم هادئی گفت:

    عالی و عالی جامع و کامل بود