ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > اخبار و تازه ها > طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دوره دبیرستان با تأکید بر آموزش های همگانی ناجا

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دوره دبیرستان با تأکید بر آموزش های همگانی ناجا

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دوره دبیرستان با تأکید بر آموزش های همگانی ناجا

یکی از مهم ترین دغدغه های مهم زندگی اجتماعی، تأمین امنیت برای آحاد افراد جامعه است. در این میان تأمین

امنیت و صیانت نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی و تأثیر پذیری از عوامل مختلف و با توجه به نقش آینده سازی آنها

از اهمیت بالاتری برخوردار است. مسئله مهم پژوهش حاضر این است علیرغم نگرانی و اقدامات خانواده ها، مدارس، جامعه

و پلیس، بزهکاری نوجوانان و جرایم علیه ایشان قابل توجه است. این امر بیانگر وجود نوعی خلا در نظام آموزش و پرورش

بوده و برای آنکه گامی در مسیر حل آن برداشته شود، طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه

برای دانش آموزان دبیرستانی با تأکید بر آموزش های همگانی نیروی انتظامی به عنوان هدف کلی تحقیق قرار گرفت. در

مسیر انجام پژوهش، از روش تحقیق اکتشافی آمیخته بهره گیری شد. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه هدایت شده و در

بخش کمی، از پرسشنامه استفاده شد و الگوی بدست آمده مورد اعتبار بخشی قرار گرفت.

جامعه آماری در بخش کیفی، دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهر تهران، مسئولان آموزش و پرورش و در بخش

کیفی، متخصصان برنامه درسی و مسئولان و کارشناسان آموزش همگانی ناجا بوده اند. حجم نمونه در بخش کیفی

۳۷ نفر در ۸ دبیرستان پسرانه و دخترانه (دولتی و غیر انتفاعی) شامل ۳ مدیر، ۸ معاون، ۵ مسئول فوق برنامه، ۹

معلم، ۷۳ دانش آموز و ۵ نفر از مدیران آموزش و پرورش و در بخش کمی شامل ۵۵ نفر مرکب از ۷۵ نفر متخصص

برنامه درسی و ۵۱نفر از مسئولان و کارشناسان آموزش همگانی ناجا بودند.

روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و روش گلوله برفی و در بخش کمی روش هدفمند و در دسترس بوده است.

در مورد روایی و پایایی ابزارهای پژوهش از روایی محتوایی و برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شد. برای

تجزبه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روشهای کیفی تحلیل داده ها، شرح تحلیلی و ادراکی بر داده های کیفی و تحلیل محتوا و

دربخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون استنباطی، ناپارامتریک خی دو و فریدمن استفاده شد.

بر اساس نتایج تحقیق، الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تأکید برآموزشهای

همگانی ناجا طراحی شد به نحویکه ویژگی های هریک از عناصر ۹گانه الگو متناسب باشرایط دانش آموزان دبیرستانی،

آسیب های اجتماعی مبتلا به و نظرات خبرگان و کارشناسان شناسایی شد و این ویژگی ها به ترتیب اهمیت قرار گرفت.

با استفاده از این الگو ،آموزش و پرورش و نیروی انتظامی می توانند متناسب با نتایج تحقیق و استفاده از ظرفیت

فوق برنامه،آموزش های همگانی را برای دانش آموزان برنامه ریزی و به مرحله اجرا در آورند.

برچسب ها : ، ، ، ،

پیغام شما