ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > نقش برنامه‌های تلویزیون در رفتار کودکان ۶-۱۰سال

نقش برنامه‌های تلویزیون در رفتار کودکان ۶-۱۰سال

نقش برنامه‌های تلویزیون در رفتار کودکان ۶-۱۰سال
  • عنوان : نقش برنامه‌های تلویزیون در رفتار کودکان ۶-۱۰سال
  • دانشجو : سودابه ایلانلو
  • استاد راهنما :  
  • دانشگاه :دانشگاه آزاد تهران مرکز دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • مقطع : کارشناسی ارشد
  • رشته : علوم اجتماعی / ارتباطات اجتماعی
  • تایخ دفاع : ۱۳۷۵

چکیده:

در فصل اول، رادیو و تلویزیون ایران از پیدایش تا امروز به طور اجمالی بررســی میشــوند و همچنین با خانم خوش ســیما که از تهیه کنندگان ارشــد ســازمان هســتند درباره وضعیت برنامه های کودک و نوجوان شــبکه اول مصاحبه میشــود. در فصل دوم، نقش تلویزیون در خانواده مورد مطالعه قرار میگیرد و در فصل های ســوم و چهارم، استفاده کودکان و نوجوانان از تلویزیون بررسی میشود. و در فصل پنجم، ســریال کارتونی فوتبالیســت ها ارزیابی میشود. نتیجه اینکه عمده قضاوت های منفی در مورد تلویزیون ناشــی از نتایج تحقیقات زیادی اســت که در آن، رابطه میان فیلم های خشونت آمیز و رفتارهای خشــن در مورد کودک تأیید قرار گرفته اســت. تلویزیون در اکثر اجتماعات ســبب میشود تا ســاعات تفریح و وقت گذرانی اطفال به مقدار قابل ملاحظه ای تغییر پیدا کند. برنامه های مورد علاقه طفال را میتوان به گروه های زیر تقســیم کرد: وســترن، حادثه ای، اســرارآمیز، کمــدی، خانوادگی و آهنگهای مشهور روز.

برچسب ها : ،

پیغام شما