ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : کمیسیون

کمیسیون نظارت و ارزیابی

کمیسیون نظارت و ارزیابی
تعریف کمیسیون نظارت و ارزیابی این کمیسیون وظیفه بررسی و رصد محصولات رسانه ای کودک را برعهده دارد تا با استفاده از شاخص های ارزیابی تدوین شده در انجمن با کمک کمیسیون پژوهش به نقد و تحلیل و ارائه ارزیابی کاربردی برای ارتقای محصولات رسانه ای ککودک اقدام نماید. شرح وظایف ۱- نقد ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون نظارت و ارزیابی این کمیسیون وظیفه بررسی و رصد محصولات رسانه ای کودک را برعهده دارد تا با استفاده ...ادامه مطلب...