عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : مصاحبه

گفتگو با دکتر سید علیرضا گلپایگانی

گفتگو با دکتر سید علیرضا گلپایگانی
معرفی گفتگو ی زیر با دکتر سید علیرضا گلپایگانی عضو هیئت علمی گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشگاه هنر در باره فعالیتهای ایشان در انیمیشن و وضعیت کلی انیمیشن ایران است.ایشان فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما در مقطع کارشناسی  و فارغ التحصیل کارگردانی انیمیشن در مقطع کارشناسی ارشد و پژوهش هنر در ...ادامه مطلب...
معرفی گفتگو ی زیر با دکتر سید علیرضا گلپایگانی عضو هیئت علمی گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشگاه هنر در باره فعالیتهای ...ادامه مطلب...